دوره های آموزشی کدخدا
دوره ی آموزشی PHP

دوره ی آموزشی PHP

200,000 تومان
دوره ی آموزشی Django

دوره ی آموزشی Django

500,000 تومان
دوره ی آموزشی Phoenix

دوره ی آموزشی Phoenix

1,500,000 تومان
دوره ی آموزشی C#

دوره ی آموزشی C#

200,000 تومان
دوره ی آموزشی Gin

دوره ی آموزشی Gin

500,000 تومان
دوره ی آموزشی Elixir

دوره ی آموزشی Elixir

500,000 تومان
دوره ی آموزشی Kotlin

دوره ی آموزشی Kotlin

300,000 تومان
دوره ی آموزشی Python

دوره ی آموزشی Python

200,000 تومان
دوره ی آموزشی Go

دوره ی آموزشی Go

300,000 تومان
آخرین مطالب منتشر شده کدخدا